การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : Q.A.)

        ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หันมาปรับทิศทางและกระบวนการในการดำเนินงานของตน  เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งกลไกหนึ่งที่สำคัญสำหรับสถานศึกษาในเรื่องของงานคุณภาพได้ก็คือ "การประกันคุณภาพการศึกษา" นั่นเอง (ที่มา : https://qa.wu.ac.th/qamean.php)

ความหมาย "การประกันคุณภาพ" 

        การประกันคุณภาพ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Quality Assurance เรียกสั้นๆ ว่า Q.A. หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีตัวบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพการศึกษา ให้กับสังคมและผู้รับบริการว่าจะดำเนินกิจการในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพครบถ้วนทุกด้าน สถานศึกษาที่ทำเรื่องประกันคุณภาพจะเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อไม่ให้ด้อยกว่าเดิม ทั้งในด้านผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การสอนของอาจารย์ การบริหารจัดการของผู้บริหาร และการดำเนินงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา (ที่มา : https://qa.wu.ac.th/qamean.php)

การประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

        การประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ผู้บริหารและครูต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินภายนอก จนบางครั้งทำให้ทุ่มเทการสอนได้ไม่เต็มที่ และไม่สามารถเพิ่มคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อเปิดศักราชใหม่กับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพผู้เรียน