🏆ระบบสืบค้นเกียรติบัตร

เกียรติบัตรการรายงานผลการปฏิบัติงาน การทดสอบ/ข้อสอบ การอบรมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน/ฝ่าย/กลุ่มงาน (รูปแบบออนไลน์)
รหัสเกียรติบัตร 001=บริหารงานวิชาการ, 002=บริหารงานงบประมาณ, 003=บริหารงานบุคคล, 004=บริหารงานทั่วไป

🎖001 บริหารงานวิชาการ

🎖003 บริหารงานบุคคล

🎖004 บริหารงานทั่วไป