คณะกรรมการดำเนินงาน

คติพจน์ : ทันงาน ทันเวลา แม่นยำ

น.ส.ศิรดา พรมเทพ
(หัวหน้า)

น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอด
(รองหัวหน้า)

น.ส.รัชดาภรณ์ ศรีจันทร์
(เลขานุการ)

มาตรฐานที่ 1

นางพนารัตน์ เอกปัจชา
(
ประธาน)

น.ส.กานต์ชนก วุฒิ
(
ตัวบ่งชี้ 1.1.1)

นางพนารัตน์ เอกปัจชา
(ตัวบ่งชี้ 1.1.
2)

นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล
(ตัวบ่งชี้ 1.1.
3, 1.1.4)

นางศิราณี กุลฉวะ
(ตัวบ่งชี้ 1.1.
5)

นางปภาวดี พิมพ์พงษ์
(ตัวบ่งชี้ 1.1.
6)

นายธีระพงษ์ สืบโสดา
(ตัวบ่งชี้ 1.
2.1, 1.2.2, 1.2.3)

นายศักดา สมัครสมาน
(ตัวบ่งชี้ 1.
2.4)

มาตรฐานที่ 2

นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง
(
ประธาน)

นายไชยณั กมลสุขยืนยง
(ตัวบ่งชี้
2.1)

น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอด
(ตัวบ่งชี้
2.2)

นางจารุวรรณ พงษ์พรต
(ตัวบ่งชี้
2.3)

นางกุลภัสสร์ สายทอง
(ตัวบ่งชี้
2.4)

นายอิทธิพล เจริญเมือง
(ตัวบ่งชี้ 2.
5)

นายพิทยา ปฏิโค
(ตัวบ่งชี้ 2.
6)

มาตรฐานที่ 3

นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี
(
ประธาน)

นางจันทรา อิ่มในบุญ
(ตัวบ่งชี้
3.1)

น.ส.ณัฎชญา จิตรสมาน
(ตัวบ่งชี้ 3.
2)

น.ส.เยาวลักษณ์ กระจ่างศรี
(ตัวบ่งชี้ 3.
3)

นางรัตน์ดา สุขเหลือ
(ตัวบ่งชี้ 3.
4)

นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
(ตัวบ่งชี้ 3.
5)