ผลงานครู : การผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ผู้สอนมีการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

ฐานข้อมูลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ผลงานครู : วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ผู้สอนใช้กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ